فهرست بستن

گهواره

خیل سیاه پوشان در راه

با لبخندی خشکیده بر لب

به سوگ خویش نشسته

تابوت نه ،

گهواره ای بر دوش می کشند

می پرسم :

آیا کودکی مرده است ؟

می شنوم

نه

زین پس خیال داریم

در گور بزانیم .