فهرست بستن

نیاز


به او می نگرم

نگاهم

التماس از نیاز

با

پژواکی از تمنا

در خلوت آرزوی یک پاسخ

دستانم را می گشایم

شاید

دانه ای از محبت

یا کلامی از عشق را

بر دستانم بکارد

او می خواهد


اما

نمی کارد

شاید دوست دارد

همواره در نیازم نگه دارد .