فهرست بستن

شکفتن

می گویم

بیا کدورت هایمان را

برگرده اسب وحشی گذشته بنشانیم

و در پشت سر رهایش سازیم

از محبت سخن بگوئیم

بخاطر پرنده کوچکی که در تاریخ خانه می خواند

و

بخاطر غنچه ای که فردا می شکفد

بخاطر آسایش پرستوئی

که در ایوان خانه لانه کرده است

باهم درشت نگوئیم

بخاطر قطره شبنمی

بیا

تو و من

راز هایمان را

شکوه هایمان را

فقط

در ر گوش هم نجوا کنیم .