فهرست بستن

رنج

به هنگام پرواز خیالش

در هفت شهر عشق

تنها با جرعه ای شراب

مرا به صلیب می خواند .

گوئی نمی داند که من سال هاست

مصلوب بر صلیب خویش

زیسته ام

و مسیح نیز

بر رنج من

گریسته است .