فهرست بستن

فراخوان 27 نهاد چپ و دموکراتیک

فراخوان27 نهاد چپ و دموکراتیک
به آکسیون اعتراضی : روز جمعه دهم ژوئن در شهر ژنو(کشور سوئیس) میدان ملل ، در مقابل سازمان
جهانی کار( ILO )
سرکوب، دستگیری، آزار و زندانی کردن معلمان، کارگران و فعالان تشکل های مستقل در ایران باید متوقف شود!
کلیه دستگیر شده گان و زندانیان سیاسی فوری و بدون قید و شرط باید آزاد شوند!
سیاست های امنیتی و سناریوی بی پایه و اساس اخیر رژیم و انتساب اتهامات واهی به معلمان و فعالان کارگری را
محکوم می کنیم!
یکصد ودهمین اجلاس سالانه سازمان جهانی کار (آی ال او) درحالی (از ۲۷ ماه مه الی ۱۱ ماه ژوئن) برگزار می
شود که خیزش های توده ای در ایران به گونه ای دم افزون گسترش یافته اند.
جمهوری اسلامی نه تنها هیچ یک از مقاوله نامه های مختلف سازمان جهانی کار به ویژه مقاوله نامه ۸۷ درباره حق
آزادی تشکل و حفاظت از حق سازمان یابی و مقاوله نامه ۹۸ در خصوص حق قراردادهای پیمان دسته جمعی را
اجرا نمی کند و آنها را نقض و زیر پا می نهد، بلکه پیمان بین المللی درباره حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR ) و
پیمان بین المللی مربوط به حقوق اقتصادی، فرهنگی (PIDESC ) را که مربوط به حق ایجاد سندیکا، عضویت
در سندیکاها و ملاقات با اعضای سندیکاهای کشورهای دیگر است را نقض و زیرپا می گذارد .
هم اکنون گروه زیادی از معلمان و فعالان کارگری دستگیر و تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفته و روانه حبس
و زندان شده اند. یک ماه پس از دستگیری رضا شهابی و حسن سعیدی از اعضای سندیکای شرکت واحد ،ریحانه
انصاری زن کارگر، آنیشا اسداللهی و کیوان مهتدی از حامیان کارگران، همگی آنان تحت بازجوئی های طولانی
و مداوم قرار دارند و جانشان در خطر است!
افزون براین سروان لطفی سخنگوی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به همراه تعداد بسیار
زیادی از معلمان در برابر پایمال شدن مطالبات و خواست هایشان از سوی رژیم دست به اعتصاب غذا زده اند.
در اجلاس امسال سازمان جهانی کار نیز به سیاق گذشته قرار است جمعی از عناصر نهادهای امنیتی و حکومتی رژیم
در شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر تحت نام ” هئیت کارگری ” درآن شرکت کنند. طبقه کارگر ایران عناصر ضد
کارگری جمهوری اسلامی را نمایندگان خود نمی داند. از این رو ما به حضور این افراد در اجلاس سازمان جهانی
کار اعتراض داریم و خواستار ممانعت از ورود آنان به اجلاس هستیم. علاوه براین ما خواهان حضور نمایندگان تشکل
های مستقل کارگری ایران در سازمان جهانی کار هستیم!
ما می خواهیم که اجلاس، سیاست های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در پایمال کردن حقوق معلمان و فعالین
کارگری و نیز نقض مقاوله نامه های سازمان جهانی کار از سوی رژیم را محکوم کند!
ما می خواهیم که اجلاس برای آزادی بی قید و شرط و فوری معلمان و فعالین کارگری زندانی در جمهوری اسلامی
اقدامات عاجل اعمال کند.
ما اکیدا می خواهیم از معلمان و فعالین کارگری نسبت به اتهامات بی پایه و اساس منتسب به آنان رفع اتهام شود !
ـ ما از خواست ها و مطالبات شورای هماهنگی صنفی فرهنگیان ایران و سندیکای کارگران شرکت واحد دفاع می
کنیم و خواستار حضور نمایندگان آنها و دیگر تشکل های مستقل کارگری ایران در سازمان جهانی کار هستیم!
ـ ما خواستار اخراج هیات نمایندگی حکومت جمهوری اسلامی از هیئت مدیره سازمان جهانی کار هستیم!
به دنبال فراخوان چهار سندیکای فرانسوی و حمایت دو سندیکای سوئیسی در اعتراض به جمهوری اسلامی برای
سرکوب های اخیر جنبش کارگری و معلمان ایران ،ما نهاد های چپ و دموکراتیک علاوه بر خواست آزادی فوری
دستگیر شده گان و رفع اتهامات امنیتی در مورد آنان در پشتیبانی از جنبش کارگری و معلمان کشورمان در این آکسیون
اعتراضی شرکت می کنیم!
ما نهادهای چپ و دموکراتیک ضمن پشتیبانی همه جانبه از مبارزات بر حق و خواست ها و مطالبات جنبش معلمان
و جنبش کارگری در ایران تعرض جمهوری اسلامی به حقوق و حق حیات طبقه کارگر ایران را محکوم و خواستار آزادی بی قید و شرط و نیز فوری معلمان ،کارگران و فعالین جنبش کارگری در زندان های جمهوری اسلامی
هستیم !
رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران ابتدائی ترین حقوق کارگران یعنی حق برپائی تشکل مستقل را سرکوب
و بر دامنه تعرض و تهاجم خود به حق حیات مزد و حقوق بگیران بیش از پیش افزوده است.
مکان-ژنو –- ملل میدان – Place des Nations – – Platz der Nationen
زمان : جمعه دهم ژوئن 2022 از ساعت ۱۲ الی ۱۴
ژوئن 2022– خرداد ۱۴۰۱

اسامی نهادهای امضاکننده به ترتیب حروف الفبا:

 • اتحاد نیروهای دمکراتیک ایرانی – سوئیس
 • انجمن پناهندگان ایرانی _ گوتنبرگ- سوئد
 • آلترناتیو سوسیالیستی ایران – لند ن
 • انجمن دفاع از زندانیان سیاسی – عقیدتی – پاریس
 • انجمن سوسیالیستها در سوئد
 • جمعی از فعالان اجتماعی – سیاسی و پناهندگان – گوتنبرگ- سوئد
 • حامیان مادران پارک الله استکهلم
 • شورای همبستگی ایرانیان با روژاوا – استکهلم
 • شورای همراهی با آلترناتیو کارگری در ا یران
 • شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسالمی )فریاد خاوران(- استکهلم
 • شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران – لندن
 • فدراسیون اروپرس – بلژیک
 • کارگروه ارتباطات کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست هانوفر
 • کانون پناهندگان سیاسی ایران- برلین
 • کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران- وین
 • کانون نقد و گفتگو- لس انجلس- آمریکا
 • کانون همبستگی با مبارزات کارگران در ایران – فرانکفورت
 • کانون همبستگی با کارگران ایران گوتنبرگ
 • کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین
 • کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد
 • کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران – فرانکفورت
 • کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران- سوئیس
 • کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران – استرالیا
 • نهاد همبستگی با جنبش کارگری در ایران(غرب آلمان)
 • همبستگی برای حقوق بشر در ایران ( کلگری) – کانادا
 • همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران- پاریس
 • همبستگى با مبارزات مردم ایران- سوئیس