فهرست بستن

همگامی کانون ها و نهاد ها در همبستگی و پشتیبانی از مبارزات مردم ایران- در خارج از کشور تشکیل شد !

مجیــد مشیــدی

همگامی کانون ها و نهاد ها در همبستگی و پشتیبانی از مبارزات مردم ایران- در خارج از کشور تشکیل شد !

گزارش  و گزارش گروه های کاری نشست سه روزه ” همگامی کانون ها و نهاد های ایرانی در همبستگی و پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در خارج از کشور ”  که در شهر هامبورگ  از 26 تا 28 مارس برگزار شده بود را از طریق ای ـ میل دریافت کردم. با دقت این گزارش ، گزارش گروهای کاری و بیانیه این نشست را مطالعه کردم. در وهله اول بسیار خرسند شدم که بالاخره بخشی از افراد و تشکل های دمکراتیک  و مترقی به ضرورت یک وحدت عمل مبارزاتی پی بردند.

در این گزارش آمده است که :” حدود هشتاد نفر از کانون ها، مجامع و نهاد های شهری، از نیروهای دموکرات، مترقی، آینده نگر، چپ های سوسیالیست و سوسیالیست های مسلمان و رفقای گفتگوهای زندان در این نشست حضور فعال داشتند. نزدیک به  ۳٠ نفر نیز به صورت پراکنده، ساعاتی در نشست شرکت داشتند. “

در بخش دیگر این گزارش می خوانیم :” روز اول سمینار همگامان به گزارش از فعالیت های شهری خود و همچنین پیشنهادات و طرح های ارائه شده پرداختند. بعد از گزارش نهاد ها و کانون ها شرکت کنندگان نقطه نظرات خویش را حول مبانی پایه ای همگامی کانون ها و لزوم گسترش و شرکت وسیع نیروهای اپوزیسیون دمکرات، مترقی و سرنگونی طلب در این همگامی و همچنین پیشنهادات برای حرکت و اعتراض مشترک اعلام نمودند. “

مطابق گزارش در این نشست گروه های کاری تشکیل شده که  شامل گروه کار بین المللی، گروه کاری مباحثات ، گروه کاری روابط عمومی و سایت ، گروه کاری زنان، گروه کاری کارگری، گروه کاری جوانان ، گروه کاری مسئله ملی  و گروه کاری زندان هستند. همچنین بیانیه ای هم  قبل از نشست از طرف این تشکل صادر شده است که در این بیانیه ای بر سرنگونی رژیم اسلامی و حق حاکمیت مردمی تاکید شده است  در این بیانیه آمده است که : ” پیش شرط تحقق یافتن مبانی و خواست های بر شمرده ، سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، برچیدن نهادهای سرکوب این رژیم و دفاع از ایجاد نظامی است که برخاسته از اراده بلاواسطه و تثبیت حق حاکمیت مردم باشد. “

سازماندهی چنین سمیناری، ایجاب می کرد که نوبت یادداشت روز سایت سرنگونی طلب دیدگاه را به این خبر اختصاص دهم. پس از مطالعه این مجموعه نکاتی در ذهنم تجلی شد و لازم دانستم مواردی را رفیقانه مطرح کنم. مطالباتی که مردم از جمهوری اسلامی می خواهند به مرحله پیچیده ای رسیده است. در آینده که فرا روی ماست این مطالبات با پیچیدگی های بیشتری همراه خواهد بود. نظام جمهوری اسلامی یقینا در حل این تضاد عاجز است مگر اینکه شرایط بیرونی آنها را مجبور شود که در مقابل خیزش ها  و نارضایتی های مردمی عقب نشینی کند. در این مرحله از مبارزه نقش اپوزیسیون – دمکرات  و مترقی – می بایست برجسته و تعیین کننده باشد و در راستای تشویق مردم برای رسیدن به هدف نهایی ( سرنگونی جمهوری اسلامی ) عمل کند و در نهایت تمام مهارت های خود را به عنوان یک عامل تغییر در جهت ایجاد چالش و انگیزه در مردم را به کار بگیرد و در این عمل از قوه ابتکار و ابداع مطابق با شرایط فعلی جهان بهره ور شود.

پس از شکل گیری  ” همگامی کانون ها و نهاد های ایرانی در همبستگی و پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در خارج از کشور ” ، این تشکل می بایست از توانمندیهای بالایی برخوردار باشد. قادر به برنامه ریزی کار انقلابی و توسعه مبارزه  و دفاع از مبارزات مردم داخل کشور در سطح بین المللی و فعال کردن جامعه ایرانیان در تبعید علیه جمهوری اسلامی عمل کند. معمولا مشکلی که در این مقطع از وحدت نیروها بوجود می آید، قبول مسئولیت اجرایی از طرف اعضا است. دیدگاههای این تشکل  تا به امروز به طور شفاف پیوسته به وضوح ارائه داده شده است  و ایرانیان مقیم خارج کشور از تصمیمات و برنامه ها مطلع هستند، امید است که این کار تداوم داشته باشد که در اصل همین عمل باعث بوجود آوردن اعتماد توده ها خواهد بود.

انگلس می گوید”هرپیشرفت نیروهای انقلابی در نبرد، تشدید نبرد از جانب مرتجعین راایجاب می کند و بالعکس. این مارپیچی است که به پیروزی یک طرف بر طرف دیگر منتهی می شود. تلاش برای پیدا کردن راه سوم برای اجتناب  از این دیالکتیک، نهایتا به معنی واگذار کردن پیروزی به مرتجعین است، زیرا تشدید نبرد از جانب آن بی پاسخ می ماند” پس باید گفت یکی از وظیفه اساسی این تشکل تهیج وبسیج و سازماندهی مخالفین جمهوری اسلامی در خارج کشور برای حمایت و  پشتیبانی  از مبارزات توده ها در داخل کشور است.

به طور خلاصه ارتباط در این شرایط خطیر با داخل کشور به طور سیستماتیک برقرار شود و همزمان خیزش های مردمی  در داخل کشور ، می بایست در خارج کشور حضور فعال وهدایت کننده ای مطابق مصوبات و تجربیات خود به عهده بگیریم وبه هیچ وجه تحت شرایط تحمیلی حرکت نکنیم.

پیچیدگی مناسبات بین المللی وسیستم های سیاسی- اجتماعی و اقتصادی در قرن اخیر، راهبرد اصولی و منطقی خود را طلب می کند. باید توانمندی و آمادگی داشته باشیم که سیستم ها را همانگونه که هستند، تجزیه و تحلیل کنیم نه تحت تأثیر شرایط بین المللی! قادر باشیم تا آنها را از زوایای مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم وبه صورتی هدفمند با آنها برخورد کنیم. این وظیفه دشوار نمی تواند به طور مؤثر به انجام رسد مگر اینکه شما قادر به استفاده از تمام فنون و ابزارهای جدید چه از لحاظ تئوری و پراتیک باشید.

ایجاد تشکلی از افراد و نهادهای دمکراتیک و مترقی علیه جمهوری اسلامی ـ تا آنجائی که نگارنده افراد و نهادهای عضو این تشکل را می شناسد ـ  به طور واقعی نه صوری، افراد  و نهادهای که صاحب دانش ویژه ای هستند را به سمت خود جلب می کند، یعنی کسانی که صاحب خلاقیت و شناخت کافی به مسائل پیچیده جهانی اند و برعکس افرادی را که هنوز در کوچه پس کوچه های پایان قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم پرسه می زنند را دفع می کند این یکی از نقاط مثبت اتحاد نیروهای مترقی است. باید بگویم که حذف موانع موجود بر سر راه مبارزه با ارتجاع جمهوری اسلامی، تاثیر خاص و منافع و چالشهای مربوط به خود را به همراه خواهد داشت.

به طور خلاصه می توان گفت که همبستگی یک پارچه ای را برای اتحاد نیروهای انقلابی به ارمغان خواهد آورد که پس از سرنگونی نظام واپسگری جمهوری اسلامی یعنی در دوران انتقال بسیار راه گشا خواهد بود.

توسعه مبارزه در نیروهای چپ و دمکرات در حال شکل گیری است، همانطوری که می دانیم توسعه یک ابزار و وسیله نیست بلکه دارای تمامیتی در ذات خود است. پس توسعه مبارزه جریانی پایان ناپذیر رشد، خلاقیت و نیل به اهداف مشخص در مبارزه است. توسعه با تفکر آغاز می شود و به همه سطوح جامعه تسری می یابد.

به همین جهت به نظر نگارنده، استراتژی رشد و توسعه اصولی مبارزه و خارج شدن از شیوه های مبارزه سنتی، باعث بقاء و در آینده تقویت نیروهای چپ و دمکرات خواهد شد. می بایست شدیدا از ساختار های گذشته که امتحان خود را پس دادن وجواب رد گرفتند، پرهیز کرد! با آنکه مطالب ناگفته بسیار مانده ،برای مراعات اختصار ، به نتیجه کلی می روم برای آشنائی با این تشکل دوستان می توانند از طریق سایتhamgami.org که جدیدا راه اندازی شده است به شیوه کار و وظایف این مجموعه در این مرحله حساس مبارزاتی آشنا شوند .

در پایان باید بگویم، تشکیل  تشکل ” همگامی کانون ها و نهادهای ایرانی در همبستگی و پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در خارج از کشور ” و یا به هر نام دیگر که باشد، رویکرد بلند مدت رشد مبارزاتی شناخته شده است.

دست همگی شما عزیزان را به گرمی می فشارم.

مجیــد مشیــدی

21 آوریل 2010

madjidmoshayedi@gmail.com

www.m-moshayedi.com