فهرست بستن

مقاومت رمز ماندگاری یک ملت است

مقاومت رمز ماندگاری یک ملت است
مردم ایران بیش از چهل سال است که در اسارت یک دیکتاتوری مذهبی هستند و با آن مبارزه می‌کنند. حکومتی که نه تنها هرگونه دگراندیشی را با قهر سازمان‌یافته سرکوب می‌کند، بلکه چون خودش را نماینده خدا روی زمین می‌داند، در خصوصی‌ترین زوایای زندگی مردم هم دخالت می‌کند.

حکومتی که مجازات اعدام را نه به عنوان یک امر قضایی که به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت بکار می‌گیرد. حکومتی که نسبت به مخالفانش به چیزی کمتر از تسلیم یا مرگ رضایت نمی‌دهد.

بنا بر این سوال از تو و من ایرانی این است: چه باید کرد؟ تسلیم بشویم یا مقاومت و مبارزه کنیم؟

آبان خونین۹۸ با ۱۵۰۰ شهیدش برای نسل امروز هرگونه شک و تردیدی را از بین برد که باید به هر قیمت مقاومت و مبارزه کرد.

هیچ راه دیگری وجود ندارد. شعار وای به روزی که مسلح شویم، برخاسته از دل همین واقعیت است. مبارزه را علم تغییر سیاسی و اجتماعی تعریف می‌کنند که باید قانونمندی‌های آنرا آموخت. مقاومت در لغت به معنی ایستادگی، استقامت و پایداری تعریف شده است. مبارزه توده های مردم در برابر رژیم دیکتاتور که مردم خود را سرکوب می‌کند.، امری لازم و ضروریست !