فهرست بستن

سرگردان

دردم را به آسمان گفتم

از ابرها سیل جاری شد

دردم را به باد سپردم

طوفان برپا شد

در کنار آتش

ترنم دردم را زیر لب زمزمه کرد

چه آتشفشانی بر پا شد

آه

چه سرنوشت غم انگیزی

سر راه فرزند آدم

نهاده شد

به کجا می روداین طفل سرگردان

که خود نیز زین ره

بسی حیران است .