فهرست بستن

تمنا

ستاره ای برگردنش می آویزم

و بخت را در برابرش

حلقه زرنگاری می سازم

آسمان آبی را جامه ای

و

کلام یاران را ترانه ای

انگشتانم را بر گیسوانش می کشم

و قطره اشکی در پایش

به تمنای یک

آری .