فهرست بستن

بیهودگی

مجید مشیدی

بیهودگی

در فضای غبار آلود شهر

با انسانهائی سرشار از رنگ و زنگ

با درونی پر از وحشت از اربابان

با قلبی پر از خواهش به وعده ها

با نگاهی سنگین و ناباور

و تنی خسته از بیهوده گی

با همه بودن و نبودن به آینده

روزهای طولانی و کوتاه زندگی را

در محیطی سرد و بی تفاوت می گذارند

اربابان سرمایه با خنده های تمسخر آمیزشان

با شرارت شان

بیهوده گی هستی را به اثبات می رسانند.