فهرست بستن

می توان

مجید مشیدی

می توان

می توان پنجره را گشود

آسمان آبی را دید

می توان گل را لمس کرد

و با شبنم ها به طراوت دوباره رسید

می توان بر قلبها چیره شد

با صداقت، با لطافت زندگی کرد

دوستی را عاشقانه برگزید

می توان عشق را باور داشت

قلبم  متعلق به اوست که

مرا با عشق آشنا کرد

احساسم را با خود به اوج برد