فهرست بستن

محفلی دیگر باید فراهم کرد

مجید مشیدی

محفلی دیگر باید فراهم کرد

زیبای تنها

گیسوان پریشانت

شانه های پر وقارت را پوشانده

چشم های رنگینت

دروازه های زندگیست

لذتی گر هست در تنهائی نیست

محفلی باید فراهم کرد

شمعها را آتش باید کرد

ساقی شیرین صدا را باید خواست

محفلی باید فراهم کرد

عشق را تبادل باید کرد

لغزش عاشقانه باید داشت

زیبای تنها

زندگی زیباست

محفلی باید فراهم کرد