فهرست بستن

ما کارگران می جنگیم

تقدیم به تمام کارگران جهان 

مجید مشیدی

ما کارگران می جنگیم

ما همچنان برای رهائی خواهیم جنگید

این جنگ، جنگ عادلانه ماست.

دیگر با ترس و وحشت

دیگر با مرگ و ننگ

زیستن نخواهیم داشت.

ما پرولتریا زمانیم

در پاسداری از طبقه کارگر بیداریم و می جنگیم.

چه داریم که از دست دادنش

غمگین باشیم، جز زنجیرهایمان

ما هستی خویش را قربانی خواهیم کرد

از خونمان رودی جاری خواهیم کرد

از استخوانهایمان نیز می گذریم

این نبرد ،حق زیستن با افتخار است.

دیگر از تهدید مرگ هراسی نداریم

ترس را در خود کشتیم

آغاز می کنیم و بذر نبرد را در همه جا  می کاریم.

ما پرولتریا زمانیم

در پاسداری از طبقه کارگر بیداریم و می جنگیم.

1مه2004