فهرست بستن

دو باره پیمان ببندیم

مجید مشیدی

دو باره پیمان ببندیم

عطر آگین گلها و  شکوفه های بهاری

در تبعید، احساس را دوباره در من زنده می کند

اضطراب تکراری زندگی روزانه

و سکوت پیوسته شبانه

در تبعید، مرا به تفکر وا می دارد

دوستی های دورغین

در تبعید، نفاق را به یادم می اندازد!

روزهای بی معنی پر از حیله و ریا

در تبعید، مرا غمگین می کند

بیا، بیا ، ای همرهم

                      من و تو با هم

                                   دوباره پیمان ببندیم

در تبعید، تا به عشقمان وفادار بمانیم.