فهرست بستن

پیوند


در نگاهم راز پیوند

پنهان در پس گسستن هاست

و خاموش ترانه ای در

چنبره ، خفته هشیاری

چشمان بسته ،

لبان خاموش

سرشار از کلامند

در امید هجای یک حرف

بر دهانهای بسته

و اینسان سخن از چهار سوی این

دیوارهای نمور

به دورن کوچه ها می ریزد


گوئی ترنم باران

یا جوانه های پس ازباران

در دشت قلب هاست

که می روید .