فهرست بستن

پرواز خواهم کرد

مجید مشیدی

پرواز خواهم کرد

زیر آسمان کبود

لحظات زندگی

گذرانی پر از حادثه

یادگار دوران

خاطره های فراموش نشدنی

از نرسیدن ها

و باز  سنگینی ایام

تجربه های سرد و سخت

اما ، دو باره پرواز خواهم کرد 

رها و سبکبال

در کهکشانهای دور دست

 زیبائیها را جستجو خواهم کرد.