فهرست بستن

پرستش


خاطر مردگان آسوده ، همواره

بر دو راهی مرگ و زندگی

زندگی را برگزیده

و

در مرگ از آنان پیشی جسته ایم

ما در خاطر خویش

خدائی دیگر گونه ،

ز آن گونه که نه خاک

و نه آتش

رستنگاهش نبوده است

می پرستیم

و در معبد خلوت خویش
راز تنهایی را از او طلب می کنیم

شاید د راین خلوت

خویشتن را فراموش سازیم .