فهرست بستن

مزار مادر


فردا دوباره به خانه باز خواهم گشت

برای دیدنت مادر

می دانم که تو نیز در انتظاری

خواهم رفت به خانه

آنجایی که بوی تو می آید

دیرگاهی ست که تو از خانه سفر کردی

می دانم

اما روزهای من سرشار

از خاطرات زیبای با تو بودن است

و من اینجا

دگر بار خود را تنها و غمگین و نا آشنا

می یابم

نفرین را نثار آن کسی می کنم

که

باعث جدائی هاست

و اما

به عشق فردا برای بازگشت دو باره

همچنان در حرکتم آنروز

با شاخه گلی بر مزار تو

پناه می گیرم

و

از هم اکنون اشکهایم را برای

شستن مزار تو آماده کرده ام.