فهرست بستن

ما آینه در آینه در آینه دردیم…

هر روز غم تازه تری آمد و نگذاشت


دنبال غم کهنه‌ی دیروز بگردیم!


ما حنجره در حنجره در حنجره بغضیم


ما آینه در آینه در آینه دردیم

آبادان تسلیت…