فهرست بستن

فریب

زیستن واژه های فجیع

هنگامی که دستها ترک دارند

و نگاهها حفره

واژه ها را به تمسخر می گیرم

آنگاه که چشمان تو دورغ می گویند

و من

بی شکوه از آن می گذرم

تا شاید

بخاطر هجای یک کلام نازیبا

خاطرت مشوش نشود

می دانم در پس کلام زیبایت

دنیایی از فریب خفته است .