فهرست بستن

فردا

با صدای خنده خویش

خواب زیبای پرنده ای کوچک را

آشفته می سازیم

با هم می گوئیم

فردا از آن ماست

بی آنکه بدانیم

از این فردا ها

بسیار گذشته است

و ما

هنوز تهی دستیم .