فهرست بستن

ضرورت جنبش

مجید مشیدی

 سایت جدید همبستگی خلق برای سوسیالیسم  تحت مدیریت جدید چند روز پیش آغاز به کار کرد.  نکاتی در ذهنم تجلی شد و لازم دانستم که به اطلاع مسئولین محترم این سایت برسانم.

مطالباتی که مردم از جمهوری اسلامی می خواهند به مرحله پیچیده ای رسیده است. در ماههای آینده که فرا روی ماست این مطالبات با پیچیدگی های بیشتری همراه خواهد بود. نظام جمهوری اسلامی یقینا در حل این تضاد عاجز است مگر اینکه شرایط بیرونی  آنها را مجبور به عقب نشینی در مقابل این خیزش های مردمی کند.

در این مرحله از مبارزه نقش اپوزیسیون – چپ انقلابی – می بایست برجسته ، تعیین کننده ودر راستای تشویق مردم برای رسیدن به هدف نهایی ( سرنگونی جمهوری اسلامی ) عمل کند ودر نهایت تمام مهارت های خود را به عنوان یک عامل تغییر در جهت ایجاد چالش و انگیزه در مردم را به کار بگیرد و در این عمل از قوه ابتکار و ابداع مطابق با شرایط فعلی جهان بهره ور شود.

پس از شکل گیری سایت همبستگی خلق برای سوسیالیسم، این شیوه جدید در مقابل متدهای سنتی و عقب مانده گذشته می بایست ازتوانمند یهای بالایی برخوردار باشد. آیا قادر به برنامه ریزی برای یک تریبون کاملا آزاد برای نیروهای چپ مستقل   در سطح جنبش است؟  آیا می تواند ظرفی مناسب و بدون وابستگی به  جریان های سیاسی  برای درج نظرات مستقل باشد؟  دیدگاههای و درک صحیح  واصولی پیوسته باید به وضوح ارائه داده شود و توده مردم را از تصمیمات و برنامه های سوسیالیسم که افق رهائی  از امپریالیسم را به بشریت نوید می دهد، مطلع کنند که در اصل همین عمل باعث بوجود آوردن انگیزه و اعتماد توده ها خواهد بود.

باید به طور خلاصه ارتباط در این شرایط خطیر با مردم  به طور سیستماتیک برقرار شود. پیچیدگی مناسبات بین المللی وسیستم های سیاسی-اجتماعی و اقتصادی در قرن اخیر، راهبرد اصولی و منطقی خود را طلب می کند. باید توانمندی و آمادگی داشته باشیم که سیستم ها را همانگونه که هستند، تجزیه و تحلیل کنیم نه تحت تأثیر شرایط بین المللی! قادر باشیم تا آنها را از زوایای مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم وبه صورتی هدفمند با آنها برخورد کنیم.

این وظیفه دشوار نمی تواند به طور مؤثر به انجام رسد مگر اینکه مسئولین سایت قادر به استفاده از تمام فنون و ابزارهای جدید چه از لحاظ تئوری و پراتیک باشید.

ایجاد سایت همبستگی خلق برای سوسیالیسم  به طور واقعی نه صوری، افراد مستقل که صاحب دانش ویژه ای هستند را به سمت خود جلب می کند، یعنی کسانی که صاحب خلاقیت و شناخت کافی به مسائل پیچیده جهانی اند . این یکی از نقاط مثبت سایت همبستگی خلق برای سوسیالیسم است و باید بگویم  که تاثیر خاص و منافع و چالشهای مربوط به خود را به همراه خواهد آورد به طور خلاصه می توان گفت که همبستگی یک پارچه ای را برای اتحاد نیروهای چپ انقلابی  به ارمغان خواهد آورد.

توسعه مبارزه در اندیشه چپ در حال شکل گیری است ، به همین جهت به نظر نگارنده، استراتژی رشد و توسعه اصولی سایت جبهه همبستگی خلق  به سایت همبستگی خلق برای سوسیالیسم خارج شدن از شیوه های مبارزه سنتی است و باعث بقاء و در آینده تقویت نیروهای چپ خواهد شد. می بایست شدیدا از ساختار های گذشته که امتحان خود را پس دادن وجواب رد گرفتند، پرهیز کرد!

با آنکه مطالب نا گفته بسیار مانده ،برای مراعات اختصار به سر نتیجه کلی می روم  ، شروع فعالیت سایت همبستگی خلق برای سوسیالیسم ، رویکرد بلند مدت رشد مبارزاتی  را به مسئولین تبریک می گوئیم.

دست همگی شما عزیزان را به گرمی می فشارم.

20شهریور 1383