فهرست بستن

سکوت

ما از هیجان وحشی یک سکوت

از بادها و موج ها

سخن

ابرها و باران

خاک و سبزه

با نگاه های خاک خورده می گوئیم

در تلاطم رویاهای پراضطراب

کسی از دور دست می آید

بی صدای گام

و

بی سایه

در آفتاب نیمروز

سخن از کاج های سرزمین

خویش

مي گويد

و

دستانش را

می گشاید

و ما را به سر زمین خویش می خواند

و ما همچنان در هیجان وحشی باد سکوت

با نگاه های خاک خورده

به دستانش می نگریم .