فهرست بستن

سرنوشت


دیروز

در کوچه های غربت

مرگ به سراغم آمد

مرگ که پایان گذر

از دنیائی خاکی ست

و یقین دارم

تولدی دو باره ست

ولی این چنین ، دردناک

کیست که این سرنوشت ، شوم را

بر سر ما تبعدیان ، سرند کرده ست ؟

و یک بار دیگر

همچنان خواهم خواند

آرزوی مرگ ، در وطن دارم

آرزوی مرگ ، در نبرد با ارتجاع دارم .