فهرست بستن

روز قیام

مجید مشیدی

روز قیام

من خشم کارگران را می بینم که

در روز قیام با سرودهای انقلابی

دشمن را به زانو در آوردند.

و شادی جدیدی را به همراه خود می آورند.

من ظالمان را دیدم که

از موج های سرکش انقلاب به خود می لرزند.

می نگرم که کارگران و زحمتکشان

همچنان دست در دست یکدیگر

سرود آزادی را سر داده اند.

می نگرم که بر لبان آنان

نام های، سعید، بیژن، پویان

جاریست

اینان به زندگی

دگر بار عشق می ورزند.