فهرست بستن

رهگذر

مجید مشیدی

رهگذر

آهای، ای رهگذر تنها

که در مسیر باد می روی

خبری داری، سیل جاری شد

بهار و قلب ها را با خود برد

بر جا گذاشت، انبوهی از لاشخوران انسان نما

رهگذر تنها ، در مسیر باد

                            زیر لب

                                  انقلاب را نجوا می کرد

                                         ” انقلاب را دو باره باید آموخت .”

رهگذرتنها نجوا می کرد:

چشمهای غمگین و  چهرهء پر درد مردم

قلب پر از کینه و نفرت مردم

از انسانهای سالوس و ریاکار

دستهای پینه بسته کارگران

خصم با ارادهء زحمتکشان

برگ های سیاه تاریخ را پاره می کنند.

بگذار ، بگذار انقلاب مانند باران زیبا ببارد

بشوید، هر لکه ای سیاه و سالوس را انقلاب را دوباره باید آموخت