فهرست بستن

راز پیوند

در نگاه ها راز پیوند

پنهان در پس گسستن هاست

و خاموش ترانه ای در

چنبره خفته هشیاری

چشمان بسته

لبان خاموش

سرشار از کلامند

در امید هجای یک حرف

بردهان های بسته

و اینسان سخن از چهار سوی این

دیوارهای نمور

به درون کوچه ها می ریزد

گوئی سخن ترنم باران

یا جوانه های پس از باران

در دشت قلبهاست

که می روید .