فهرست بستن

خیانت


با من از هیجان طوفان می گوید

آنکه مرغ کلامش

دیری است بر آشیان سکوت نشسته

با من از تصنیف بهار

یا ترانه ، باران می گوید

آنکه صدایش

خش خش خشک پائیزی است

جز دشنه ای درانتظار

در نگاهش

یا شراره ای از گناه

نمی یابم

من اما ،


بر عصمت دستان نحیفم

و باور صادق خیانت دیده ام

نقش شکسته بسته ای

از رنج سالیان درد را

بر دوش می کشم .