فهرست بستن

تنهائی

من مردی را به خاطر هیجان هماغوشی

با همسرش

یا دختری را به خاطر پاسخ « نه »

نکشته ام

به صورت دختری اسید نپاشیدم

و راه را به رهگذری

در کوچه ای خلوت و تاریک نبسته ام

نانم را با نگاه به دستان دیگران

نخورده ام

من پرنده ای را در قفس نگه نداشته ام

و از بام خانه ی کسی شبانه

به درون نخزیده ام

جرم من دوست داشتن است

محکوم به؛

تنهائی