فهرست بستن

تصویر

چنگال وحشی یک هیجان

آرامم نمی گذارد

از تصویر خویش بر آئنیه شکسته می گریزم

توان دیدن انعکاس احساسم را

در نگاه آنکس

که دستش را نوازش کرده ام

ندارم

می ترسم

شاید

در هیبت نگاهش

گم شوم .