فهرست بستن

تبعید

مجید مشیدی

تبعید

بخاطر دوری از وطنم

سالهاست که غم پیوسته همراه من است

چگونه می توانم،

از این تبعید غم انگیز ، گریخت؟

نیک می دانم

طولانی شدن تبعید، همچنان دور شدن، از رفتن است.