فهرست بستن

بگذر با تو باشم

مجید مشیدی

بگذر با تو باشم

تو مهربانی و سعادتی، تو لطف و عنایتی

بگذار با تو باشم ، بگذار با تو باشم

تو زندگیم هستی،

بگذار با تو باشم ، بگذار با تو باشم

تو مرحم تنهائی هستی برای من

بگذار با تو باشم ، بگذار با تو باشم

تو خود صداقتی، معنی کامل رفاقتی

بگذار با تو باشم ، بگذار با تو باشم

تو عشق را تعریف تازه کردی

بگذار با تو باشم ، بگذار با تو باشم