فهرست بستن

انجماد

از خاکهای تفتیده این کوچه های تنگ

با پاهائی تاول زده عبور می کنیم

بی آنکه

درد را در جان خویش

احساس کنیم

آه ، از این انجماد

خون در رگهای مردم این شهر

خشکیده است

پوستشان د رپائیز

به زردی می گراید

گوئی دلخوشند از اینکه

گونه های خویش را با سیلی سرخ نگه داشته اند

آه،

از این انجماد.