تاریخ تمام جوامعی که تاکنون وجود داشته , تاریخ مبارزه ی طبقاتی بوده است . مارکس